Privacy
Your Home BV

Privacy

PRIVACYVERKLARING YOUR HOME SPANJE COSTA BLANCA

 1. WAAROP IS DEZE PRIVACYVERKLARING VAN TOEPASSING?

Deze Privacyverklaring is van toepassing wanneer u:

2. WIE VERWERKT DE PERSOONSGEGEVENS?

2.1 Verwerkingsverantwoordelijke

YOUR HOME is Verwerkingsverantwoordelijke, zij bepaalt het doel en de middelen voor de verwerking van uw persoons-gegevens en kan via volgende wijzen worden gecontacteerd:

2.2 Verwerker

YOUR HOME kan beroep doen op gegevensverwerkers. Een verwerker kan op vraag of instructie van of in naam van YOUR HOME uw persoonsgegevens verwerken waarbij deze verplicht is de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren.

3. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

YOUR HOME verklaart enkel gegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn of noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Afhankelijk van deze doeleinden verwerkt YOUR HOME volgende categorieën van persoonsgegevens (niet-limitatief):

4. OP WELKE RECHTSGROND WORDEN PERSOONSGEGEVENS VERWERKT?

YOUR HOME verwerkt uw persoonsgegevens op basis van volgende rechtsgronden:

5. VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN DE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT?

YOUR HOME verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

6. WIE ONTVANGT DE PERSOONSGEGEVENS?

Uitgezonderd eventuele verwerkers die enkel en allen op instructie van YOUR HOME handelen, verwerkt YOUR HOME uw persoonsgegevens uitsluitend voor haarzelf en voor haar eigen intern gebruik. Uw persoonsgegevens zullen niet verkocht, doorgegeven of gecommuniceerd worden aan derde partijen, tenzij u hiervoor vooraf expliciete toestemming hebt gegeven.

YOUR HOME heeft eveneens passende juridische en technische maatregelen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik van uw persoonsgegevens te vermijden.

7. HOE LANG WORDEN PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

YOUR HOME bewaard uw persoonsgegevens (i) zolang dit nodig of relevant is voor de vooropgestelde doeleinden, (ii) voor de duurtijd waartoe zij wettelijk verplicht is, of (iii) tot zolang er zich een gerechtelijk geschil of onderzoeken kunnen voordoen met betrekking tot de door YOUR HOME geleverde producten en diensten.

8. WELKE RECHTEN HEEFT U? 

8.1 Recht op informatie

Via onderhavige Privacyverklaring wenst YOUR HOME u zo volledig mogelijk te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden verwerkt voor legitieme doeleinden op een gepaste, relevante, veilige en proportionele wijze, zij worden niet langer bewaard dan noodzakelijk en dit steeds met de meest mogelijke integriteit en vertrouwelijkheid.

8.2 Recht op inzage

U heeft steeds het recht om de rechtmatigheid van elke verwerkingsactiviteit van uw persoonsgegevens te controleren en YOUR HOME te vragen om u informatie te bezorgen omtrent de doeleinden van de verwerking, de categorieën van uw persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers van uw persoonsgegevens, de bewaartermijn en de rechten die u kunt uitoefenen.

U hebt eveneens het recht om YOUR HOME om een kopie te vragen van de persoonsgegevens die van u zijn verwerkt. Deze kopie zal u in principe gratis worden verstrekt tenzij u verzoek onredelijk of buitensporig zou zijn. In dergelijk geval kan door YOUR HOME een administratieve kost worden aangerekend.

8.3 Recht op verbetering

U heeft het recht om onjuiste gegevens te verbeteren of onvolledige gegevens aan te vullen op eenvoudig verzoek aan YOUR HOME.

8.4 Recht op gegevenswissing

U hebt het recht YOUR HOME te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen indien daartoe geen gegronde reden meer zou bestaan in hoofde van YOUR HOME om deze nog te verwerken. U kunt dit recht in volgende gevallen uitoefenen:

YOUR HOME behoudt echter het recht om uw verzoek tot wissen gemotiveerd te weigeren en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het feit dat verwijderde persoonsgegevens tijdelijk, voor haar onzichtbaar, ergens blijven opgeslagen.

8.5 Recht op beperking van gegevensverwerking

U hebt in één van de volgende omstandigheden het recht om de beperking van de gegevensverwerking te eisen:

8.6 Recht op bezwaar tegen de gegevensverwerking

U hebt ten allen tijde het recht om u te verzetten tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden. YOUR HOME zal de verwerking van uw persoonsgegevens staken tenzij zij dwingende gronden kan opwerpen die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden. In voorkomend geval zal dit u ook meegedeeld worden.

8.7 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de door u op basis van toestemming aan YOUR HOME verstrekte gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en te hergebruiken voor andere diensten en dus over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

8.8 Recht om niet aan geautomatiseerde besluitvorming onderworpen te worden

U heeft het recht niet te worden onderworpen aan een volledige automatische beslissing – zonder menselijke tussenkomst – indien deze u aanzienlijk treft of juridische gevolgen heeft. Op heden verklaart YOUR HOME dat u aan dergelijke geautomatiseerde besluitvorming in geen enkele van de door YOUR HOME uitgevoerde verwerkingsactiviteiten, wordt onderworpen.

9. HOE KUNT U UW RECHTEN UITOEFENEN?

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, dient u een geschreven verzoek en bewijs van identiteit aan YOUR HOME te richten via één van de volgende kanalen:

10. WELKE COOKIES GEBRUIKEN WE?

Wanneer u de website van YOUR HOME bezoekt, is het mogelijk dat bepaalde cookies op uw toestel worden geplaatst gedurende het gebruik van de website. Meer informatie hierover vindt u in onze cookieverklaring via deze link

11. HOE KUNT U KLACHT INDIENEN?

Indien u bepaalde klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, danken wij u ons hieromtrent eerst rechtstreeks te contacteren via één van de contactkanalen beschreven in artikel 9 zodat wij dit voor u kunnen oplossen.

Verder hebt u ook steeds het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde Gegevensbeschermingsautoriteit via deze link.

12. KAN DEZE PRIVACYVERKLARING WIJZIGEN?

YOUR HOME heeft steeds het recht om op elke moment onderhavige Privacyverklaring te verbeteren of aan te passen waarbij de aanpassingen onmiddellijk van toepassing zullen zijn vanaf de publicatie ervan op haarwebsite. U dient deze Privacyverklaring op geregelde tijdstippen te (her)bekijken om u te vergewissen van de aanpassingen. De verderzetting van uw contractuele relatie of gebruik van onze website of diensten, zal worden beschouwd als aanvaarding van de eventuele wijzigingen aangebracht aan huidige Privacyverklaring.

13. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSGEBIED 

Huidige Privacyverklaring is onderworpen aan de in België geldende wet- en regelgeving en enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Kortrijk zijn bevoegd in geval van geschil.

Stel uw vraag