Disclaimer
Your Home BV

Disclaimer

Deze website is strikte eigendom van Your Home Spanje. 

Identiteit en contactgegevens van Your Home

Adres: Kortrijkseweg 154A, 8791  Beveren-Leie (Waregem)

Rechtsvorm : BV

Vennootschapsnaam : Your Home BV

Handelsnaam:  Your Home

Maatschappelijke zetel: Kortrijkseweg 154A, 8791  Beveren-Leie (Waregem)

BTW-nummer: BE 0866.175.554

Telefoon: +32 56 755 788

E-mail:  info@yourhome.be

Hyperlink website : https://www.yourhomespanje.be

 

Toepasselijkheid van de gebruiksvoorwaarden

Door de toegang tot en het gebruik van de website van Your Home verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden en engageert u zich ertoe om deze na te leven.

 

Gebruiksvoorwaarden

 

Verwerking van persoonsgegevens

Your Home respecteert uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke privacyregelgeving. Voor meer inlichtingen over de bescherming en verwerking van uw persoonsgegevens op of via de website, kunt u de privacy policy raadplegen op:  YourHome | privacy-policy

 

Aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker beschouwd worden.

Your Home levert inspanningen zodat de inhoud van deze website volledig, juist en nauwkeurig is. Indien de website informatie zou bevatten die onjuist is, zal Your Home  het nodige doen om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

De inhoud van de website (met inbegrip van hyperlinks) kan te allen tijde zonder aankondiging gewijzigd of aangevuld worden.

Your Home is op geen enkele wijze aansprakelijk voor:

 

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website met inbegrip van alle onderdelen ervan  (alle informatie waaronder alle teksten, afbeeldingen, logo’s, videobestanden, geluidsbestanden, HTML-codes, software, databanken, de vormgeving of enige andere creatie)

behoren tot de exclusieve intellectuele eigendom van Your Home.

Het is u met andere woorden te allen tijde verboden de website, inclusief alle informatie verbonden aan of gegenereerd door de website en/of de inhoud van de website, op welke wijze dan ook te reproduceren of mede te delen aan het publiek zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van Your Home.

U erkent en aanvaardt dat de informatie of de inhoud op de website het voorwerp kan uitmaken van bescherming door intellectuele eigendomsrechten. U verklaart deze rechten te zullen eerbieden en Your Home integraal, in hoofdsom, interesten en (gerechts- en advocaten) kosten te vrijwaren voor eventuele door u gemaakte inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten in dit verband.

 

Klachten

Klachten voortvloeiend uit het gebruik van de website of de toepassing van huidige gebruiksvoorwaarden kunt u rapporteren aan Your Home via e-mail: info@yourhome.be.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

In geval van een geschil zijn enkel de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk bevoegd. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

Deze disclaimer-versie is in voege getreden op 1 januari 2021.

© 2021 Your Home. Alle rechten uitdrukkelijk voorbehouden.

Stel uw vraag